מסחר במושב בצת

תוכנית ג/ 15248

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מסחר במושב בצת
מספר: ג/ 15248
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הוספת תכליות באזור המגורים בישוב חקלאי שבנחלה 22 בצת.
שינוי יעוד קרקע מאזור מגורים בישוב חקלאי לאזור חקלאי ומאזור חקלאי, לאזור מגורים בישוב חקלאי.
איחוד חלקות.
קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.
קביעת הוראות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרבצת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18328חלק21-2253
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4797חלוקת מגרשים מחדש, בצתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/05/2007תאריך פרסום: 21/05/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5666. עמוד: 2837. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים27/04/2007תאריך פרסום בעיתון: 26/04/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/04/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 27/04/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו27/03/2007
החלטה בדיון באישור תכנית27/12/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר27/07/2006
פרסום להפקדה ברשומות25/06/2006תאריך פרסום: 25/06/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5544. עמוד: 3908. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים09/06/2006תאריך פרסום בעיתון: 08/06/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/06/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 09/06/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/05/2006
החלטה בדיון בהפקדה21/09/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף03/02/2005
קבלת תכנית12/01/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200601927/12/2006
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים64227/07/2006
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200502021/09/2005