מסחר ברחוב הדקל

תוכנית הצ/ 5/ 1/ 270

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מסחר ברחוב הדקל
מספר: הצ/ 5/ 1/ 270
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת תכסית + תוספת זכויות בניה בעיקר ע"י שינוי הגדרת קומת גלריה לקומת משרדים
+ הוראות בינוי ועיצוב + שינוי קו בנין אחורי + תנאים להיתרי בניה.

עיקרי ההוראות:
א. הגדלת תכסית קרקע מ - 40% ל- 60%.
ב. תוספת זכויות בניה.
ג. שינוי של הוראות לפי תכנית בדבר בינוי או עיצוב אדרכליים,(במקום קומת גלריה מעל לקומת המסחר, קומת משרדים שניה ללא שינוי בגובה המבנה).
ד. שינוי קו בניין אחורי מ- 8.0 מ' ל- 5.60 מ' בקומת הקרקע בלבד.
ה. קביעת תנאים להיתרי בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשרוניםתל מונדתל מונדהדקל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7788חלק53
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתהצ/ מק/ 5/ 1/ 66/ אתכנית בסמכות ועדה מקומית- שרוניםשינוי
תוכניתהצ/ 5/ 1/ 66בעלות פרטית+שלטוןשינוי
תוכניתהצ/ 5/ 1/ 100/ אתכנית מרתפיםשינוי
תוכניתהצ/ 5/ 1/ 0מתאר תל-מונדשינוי
תוכניתהצ/ 5/ 1/ 200קביעת הוראות בניהכפיפות
תוכניתהצ/ 5/ 1/ 45/ גמימוש הנחיות תכנית המתאר לשינוי יעוד אזור מלאכה לשעבר למגוריםשינוי
תוכניתהצ/ 7/ 2קביעת אזור למלאכה ולבנייני ציבורשינוי
תוכניתהצ/ 7/ 5התווית דרכים חדשות, הרחבת דרכים קיימות, ביטול דרכים קיימות.שינוי
תוכניתהצ/ 7/ 7התווית דרכים חדשות, שבילים, ביטול דרכים קיימות, קביעת אזור צבורי פתוח .שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה14/11/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף21/08/2011
קבלת תכנית04/07/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית201102014/11/2011