מסחר ושרותי דרך עין בוקק

תוכנית 10/ 03/ 139/ 33

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מסחר ושרותי דרך עין בוקק
מספר: 10/ 03/ 139/ 33
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. לאפשר את מימוש היעוד המאושר ע"פ תכנית 5/139/03/10 "שירותי דרך " במגרש 3.6.0, ע"י הוספת אחוזי בניה.
2. קביעת ייעודי קרקע בשטח התכנית כמסומן בתשריט ומפורט בהוראות התכנית
3. פיצול לדרך שירות למסחר ושירותי הדרך ולמבואת הכניסה לנחל בוקק .

עיקרי ההוראות:
1. הגדרת אחוזי הבניה המותרים.
2. קביעת ייעודי קרקע בתחום התכנית כמסומן בתשריט ומפורט בהוראות.
3. קביעת הוראות בניה, צפיפות, מרווחי בנייה, גובה בניינים.
4. קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
5. קביעת הנחיות תנועה וחניה והסדרי כניסות מכביש 90.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםתמרתמר

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 568.000
קואורדינטה Y 234.250

מצפון למיצד עין בוקק ממערב לכביש 90 ולמתחם המלונאות.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100144חלק15, 2310
100145חלק122, 5
100421חלק14
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית10/ 02/ 100/ 21שינוי בקביעת הוראות לרצועות ניקוז.כפיפות
תוכנית10/ 02/ 100תכנית מתאר תמרכפיפות
תוכנית10/ 02/ 294מבואת הכניסה לנחל בוקקשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/01/2012תאריך פרסום: 05/01/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6354. עמוד: 1845. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים01/12/2011תאריך פרסום בעיתון: 01/12/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/12/2011. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 01/12/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט23/11/2011
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה14/11/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו01/11/2011
החלטה בדיון באישור תכנית18/07/2011
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר26/05/2011
פרסום להפקדה ברשומות15/05/2011תאריך פרסום: 15/05/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6236. עמוד: 4176. שנה עברית: התשעא .
פרסום להפקדה בעיתונים08/04/2011תאריך פרסום בעיתון: 03/04/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 03/04/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 08/04/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית04/04/2011
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט27/03/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/03/2011
החלטה בדיון במועצה הארצית09/11/2010
החלטה בדיון בהפקדה26/01/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף27/08/2008
קבלת תכנית19/08/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה