מסחר, מגורים, בילוי ומשרדים בשלוב עם שימור מבנים הסטוריים.מע"ר מבנן 3 מתחם ד'

תוכנית פת/ 1269/ 14

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מסחר, מגורים, בילוי ומשרדים בשלוב עם שימור מבנים הסטוריים.מע"ר מבנן 3 מתחם ד'
מספר: פת/ 1269/ 14
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת אזור מסחר, מגורים, בילוי ומשרדים בשילוב עם שימור מבנים הסטורים
במתחם המצוין בתשריט מתוך מטרה לפתח ולחזק את המרקם
האורבני של מרכז העיר כך שיהלום עיר בסדר גודל של מספר תושבים החיים בה.
1. קביעת שטח לאזור מסחרי מיוחד עם מגורים ובו:
1,400 מ"ר מסחר (עיקרי), 2,780 מ"ר משרדים (עיקרי), 156 יח"ד בשטח ממוצע
של 90 מ"ר (עיקרי) ליח"ד.
סה"כ - 23 קומות מלאות ומעליהן קומות חלקיות מדורגות.
2. קביעת שטח לאזור מסחרי מיוחד ובו:
מסחר ומשרדים בשלוש קומות בשטח של 1,000 מ"ר (עיקרי) הכולל מבנה
לשימור ואזור עם זיקת הנאה - "מעבר לטובת הציבור".
3. קביעת שטח פרטי פתוח שלגביו תירשם זיקת הנאה - "מעבר לטובת הציבור",
בש.פ.פ. תותר הקמת מבנים למסחר בשטח של 250 מ"ר כמצוין בתשריט ובנספח
הבינוי.
זיקת ההנאה לציבור תחול רק לגבי מפלס הקרקע.
4. פיתוח רחבה עירונית בש.פ.פ.
5. קביעת הוראות בדבר איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים לפי פרק ג' סימן ז'
לחוק.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזפתח תקוהפתח תקוהפתח תקוהחובבי ציון, סלור

תיאור המיקום:
רחוב ברון הירש.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6395חלק17-21, 6163
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתפת/ 1266/ 2תכנית פת/2/1266 (בעלות פרטית)שינוי
תוכניתפת/ 2000/ אקביעת הוראות.שינוי
תוכניתפת/ 2000מתאר פתח תקוהשינוי
תוכניתפת/ 1273בניה על גגות בניניםשינוי
תוכניתפת/ 2000/ 2שטח בניה למרתפים.שינוי
תוכניתפת/ 1204/ 5תכנית מס' פת/5/1204 -פרטית+שלטוןשינוי
תוכניתפת/ 1002/ 3/ בתוכנית מתאר מקומית פתח תקוה - פת/ 1002/ 3/ בשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה23/05/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף12/06/2003
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף01/04/2003
קבלת תכנית05/03/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200501023/05/2005
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200401105/05/2004