מסילת ברזל בקו באר שבע דימונה קטע משולש דימונה

תוכנית ד/ 5/ 02/ 102/ 211

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית דרך
שם: מסילת ברזל בקו באר שבע דימונה קטע משולש דימונה
מספר: ד/ 5/ 02/ 102/ 211
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להתווית מסילת ברזל המחבת בין מסילת הדרום לכיון באר שבע
לבין מסילת באר שבע מרכז / רמת חובב תוך שינויים ביעודי הקרקע וקביעת הוראות לביצוע מסילה.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי יעודי קרקע משטחים ביעוד מסילת ברזל למסילה ו/או טיפול נופי, ביעוד יער למסילת ברזל.
2. קביעת קו בניין כמסומן בתשריט והוראות לקוי בניין.
3. קביעת הוראות לביצוע המסילה
4. לאפשר התווית דרכי שבילי שירות בתחום התכנית להחזקת מבני ומתקני הדדרך ומתקני התשתית וכל מתקן אחר שיידרש להפעלת הרכבת ותחזות המסילה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבע
דרוםעומר
דרוםשמעונים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38065חלק2
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ 02/ 102/ 163פארק נחל באר שבעשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה13/08/2012
קבלת תכנית02/11/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201200813/08/2012
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201101726/12/2011