מסילת ברזל

תוכנית 6/ 03/ 243

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית דרך
שם: מסילת ברזל
מספר: 6/ 03/ 243
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. ליעד את השטח המסומן בתשריט למסילת ברזל להובלת פחם אל תחנת הכוח "רוטנברג". 2. ליעד את השטח לגשרים, לגשרונים, לתעלות, לחפירות ומילואים הכרוכים בבניית המס

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםחוף אשקלוןמבקיעים

תיאור המיקום:
תחנת כח רוטנברג - מרחב תכנון מקומי שקמים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1268חלק91
1269חלק58
1270חלק46-47
1435חלק27-29, 31, 35-41, 70
1436חלק1-6, 32
1438חלק4, 12, 14-15, 17-21
1444חלק12, 15-18, 21, 32
2833חלק1, 4, 6
2834חלק3-4, 7, 9
2844חלק3-4
2845חלק13-14, 20
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/11/1986תאריך פרסום: 13/11/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3399. שנה עברית: התשמז .
פרסום להפקדה ברשומות17/06/1986תאריך פרסום: 17/06/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3347. שנה עברית: התשמו .
קבלת תכנית16/06/1986