מסילת השרון וכביש 531

תוכנית תתל/ 15

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית לתשתית לאומית
שם: מסילת השרון וכביש 531
מספר: תתל/ 15
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. קביעת הוראות מפורטות בדבר התוויה של מסילת ברזל (מסילת השרון), המאושרת בשינוי 12 לתמ"א 23, בקטע שבין תחנת סוקולוב בכפר סבא לבין התחברותה עם מסילת החוף;
והוראות בדבר תוספת מסילות לאורך התוואי הקיים של מסילת החוף בקטע בין תחנת האוניברסיטה בתל אביב לבין אזור רשפון.
2. קביעת מסגרת תכנונית לסלילת דרך (כביש מס' 531) המאושרת בתמ"א/3 על שינוייה, בקטע שבין מחלף מלל לבין מחלף שמריהו מזרח, ודרך (כביש מס' 20) המאושרת בתמ"א/3 על שינוייה בקטע שבין מחלף שבעת הכוכבים לבין חיבורה עם כביש 2 מצפון לקיבוץ שפיים, כולל מחלף שפיים.
3. קביעת מסגרת תכנונית לסלילת דרך מקומית בין רעננה לבין שפיים, כולל מחלף במפגשה עם דרך מס' 20 ומחלף שפיים במפגש עם דרך מס' 2, ומערכת דרכים מקומית ברעננה לפיזור התנועה ממחלף חן ואליו.
4. ייעוד שטחים למסילת ברזל, לדרך, לדרך חקלאית, לשטח משולב לדרך ולשיקום נופי, לנחל, לשטח ציבורי פתוח , לשטח לפיתוח נופי, לשביל, לשטח לעבודות עפר זמניות ולחניון, וקביעת הוראות לגבי יעודים אלה.
5. קביעת אמצעים להגנה על הסביבה.
6. קביעת אופן שיקומה של מסילה מבוטלת.
7. הטלת מגבלות בניה על שטחים סמוכים לדרך המוצעת בתכנית.
8. קביעת עקרונות בינוי ופיתוח למסילת הברזל, לתחנות להעלאת נוסעים ולהורדתם, לדרך, למבני הדרך ולמתקניה, לרבות פיתוח ושיקום נופי וסביבתי.
9. הסדרת מפגשים בין מסילות ברזל לבין דרכים.
10. קביעת עקרונות למסמכי ביצוע התוכנית והגדרת תכולתם.
11. קביעת מנגנוני גמישות, התניות ושלביות ביצוע .

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - מעקף
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - מצב מוצע גליונות 1-2
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - מצב מוצע גליון 3
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - מצב מוצע גליונות 4-5
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - מצב מוצע גליון 6
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - מצב מוצע גליון 7
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - מצב מוצע גיליון 8
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - מיגון גליונות 3-4
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - מיגון גליונות 5,7
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - מיגון גיליון 8
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - ניקוז גליון 1-2
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - ניקוז גליונות 3-4
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - ניקוז גליונות 5-6
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - ניקוז גליונות 7-8
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - תנועה גליון 1
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - תנועה גליון 2
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - תנועה גליון 4
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - תנועה גליון 5
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - תנועה גליון 6
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - תנועה גליון 8
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - תנוחה גליון 3
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - תנוחה גליון 4
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - תנוחה גליון 5
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - תנוחה גליון 6
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - תנוחה גליון 7
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - תנוחה גליון 8
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - תנועה גליון 3
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - תנועה גליון 7
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - מסמך נופי גליונות 1-4 לא מעוגן
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - מסמך נופי גליונות 5-7 לא מעוגן
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - חתך אורך לא מעוגן
נספחיםנספח כללי/אחר - נספח הוראות סביבתיות
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכז
תל-אביב

תיאור המיקום:
תחום התכנית:
מסילות: מסילת החוף מתחנת האוניברסיטה לאורך מסילת החוף עד קמ' 79 באזור רשפון. מסילת השרון מתחנת סוקולוב בכ"ס - הוד השרון ועד מסילת החוף.

דרכים: דרך 531 ממחלף שמריהו מזרח עד דרך 402, דרך 20 ממחלף שבעת הכוכבים עד מחלף שפיים.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6407חלק2-3, 45, 50, 60, 110-111, 135-138
6421חלק6-7
6422חלק48, 52, 56, 59, 809, 18, 33, 45, 49, 53, 57, 61-62, 64-65, 67, 72, 75, 78-79, 91
6427חלק25, 121, 48818-19, 24, 26, 38-40, 43, 65, 112, 115, 120, 122, 395-396, 420-421, 449-450, 487, 556-557
6447חלק3-9, 55-57, 61, 63-66, 90-94, 100, 107-111
6451חלק3283, 6-8, 24-25, 50, 53, 84, 115, 117, 132-133, 154-155, 215, 244, 275-276, 324, 327, 329-330
6452חלק362, 377, 380, 383256-257, 274, 278, 281, 335, 337-338, 340, 342-343, 346, 349, 352, 355, 357-358, 360, 365, 367, 369-370, 372, 374, 392, 395, 397, 405-406
6453חלק123, 146
6522חלק9, 18-19, 36, 52-53, 557-8, 11, 16-17, 20, 35, 37-38, 42-45, 47-48, 54, 56, 59-60, 68-69, 72, 80, 87, 92
6523חלק17, 45, 70, 72, 74, 76, 79, 81-82, 102-104, 135, 158, 165, 168-170, 172, 175, 177-178, 181, 183-188, 190-206, 208-211, 213-217, 219-220, 222-24410, 18, 43-44, 49, 60, 62-63, 83-85, 87-88, 91, 105, 114-118, 125, 132, 134, 153, 155, 157, 159-160, 162-164, 166-167, 171, 173-174, 176, 179-180, 182, 189, 207, 212, 218, 221
6524חלק1, 3, 10
6577חלק198192, 206, 209, 214, 216-217, 219, 230-231, 235-236, 241, 243-244
6582חלק392-393, 401-40212, 56, 148-149, 290, 298-299, 301, 358, 390-391, 399-400
6583חלק124
6584חלק14-21, 6313, 22, 48-60, 62, 75-76
6585חלק3-6, 9, 18-19, 29-32, 35-37, 39-44, 71, 93-94
6586חלק640-641151-155, 158, 167, 431, 581, 632-633
6587חלק31-35, 39-43, 52, 54, 118-1192, 12, 26, 30, 36-38, 49-50, 53, 56, 117, 122, 204, 264, 274
6588חלק19, 22, 26, 28-302, 6, 14, 18, 20-21, 32-33, 41-42, 52, 58, 60, 63, 374
6589חלק66-67
6595חלק22-24, 26, 2815, 18, 20, 31-32
6603חלק2715, 22-23, 28, 54
6604חלק23, 26, 29, 32, 35, 38, 42, 47, 50, 5420-21, 24-25, 27-28, 30-31, 33-34, 36-37, 39-40, 43-44, 51, 55-56, 59, 61
6612חלק55, 60, 10531-32, 34, 36-37, 39, 42, 44-45, 47, 49, 54, 62, 90-91, 94, 96, 102, 104, 106, 108
6617חלק4-5
6618חלק5, 103, 6, 9
6626חלק51, 83, 85
6627חלק361, 363, 365-366, 368, 371, 401, 403
6628חלק16, 699
6645חלק39-40
6646חלק48, 513, 46-47, 49-50, 52-53, 59-60, 68-69, 74-75, 78-79
6647חלק24-25
6663חלק60, 81, 86, 88-89, 93, 95, 2526, 14-15, 61, 87, 90-91, 94, 223, 251, 253, 259-260
6665חלק12-13, 15-17, 33-37, 52, 249-2684, 6-7, 10-11, 18-20, 29, 31-32, 38, 54, 319, 351, 362-366, 371-374, 418-419
6672חלק10596, 100-103, 106-109
6673חלק54-57, 63-65, 68-69, 738, 53, 58, 62, 66, 70-72, 74-75, 77-78, 92-93, 101, 105
6674חלק53-54, 61-62, 68
6679חלק4-6, 38, 358, 365-366, 473-474
7648חלק99-100, 103, 110-111, 115, 121, 13920, 24, 71-72, 77-78, 81-83, 98, 101-102, 104, 112-113, 119, 125, 127, 132
7650חלק133-136, 22918-19, 27-28, 30, 34-35, 45-46, 129-130, 137-138, 159, 176-177, 225, 230-231, 240, 246-250, 277, 283
7651חלק529, 551-55241-44, 46, 152-153, 186, 190-191, 530-531, 550, 553-554, 596-597
7663חלק5-6, 21, 35-36, 487-9, 11-12, 19-20, 22, 26, 34, 37, 45-47, 49-52, 57-61, 71, 73, 75, 77-82
7699חלק28, 32-3427, 40
7703חלק18, 22-23
7706חלק85, 8764, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 91
7709חלק21, 23, 46
7710חלק17, 24-25, 28, 30-31, 36-37, 43, 49, 5716, 27, 33-34, 40, 44-46, 50, 55-56
7995חלק15-175, 9-13
8921חלק3-42, 5-6, 68-69
8922חלק2, 63, 5, 7
8923חלק2-4
8924חלק2, 29, 62
8925חלק25-6, 8
8931חלק3-4, 14-18
8933חלק52, 6, 9-10
8934חלק24, 6, 14
8935חלק1, 12-162, 4-11
8936חלק277, 14-17, 26, 28
8953חלק2
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/12/2007תאריך פרסום: 13/12/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5749. שנה עברית: התשסח .
דיון ממשלה / ועדת שרים באישור תכנית - התכנית אושרה09/09/2007
החלטה בדיון בהערות ובתגובות/העברה לממשלה20/11/2006
התקבלו הערות / תגובות11/09/2006
רישום נתוני פרסום ברשומות על העברה להערות והשגות20/08/2006תאריך פרסום: 20/08/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5567. שנה עברית: התשסו .
פרסום הארכת מועד להגשת התנגדויות בעיתונים20/08/2006תאריך פרסום בעיתון: 20/08/2006. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 20/08/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/08/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 20/08/2006. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 20/08/2006. עיתון: הצופה.
רישום נתוני פרסום בעיתונות על העברה להערות והשגות21/07/2006תאריך פרסום בעיתון: 20/07/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/07/2006. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 20/07/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 21/07/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 21/07/2006. עיתון: עיתון מקומי א.
העברה להערות / תגובות21/07/2006
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה-הוגש תסקיר23/03/2006
פרסום הכנת תכנית בעיתונים25/11/2005תאריך פרסום בעיתון: 24/11/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/11/2005. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 24/11/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 25/11/2005. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 25/11/2005. עיתון: עיתון יומי א.
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף09/10/2005
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה28/09/2005
קבלת תכנית בות"ל26/01/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לאישור מסמכים לפני ביצוע201201910/09/2012
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לאישור מסמכים לפני ביצוע201201827/08/2012
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לאישור מסמכים לפני ביצוע201201026/03/2012
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לאישור מסמכים לפני ביצוע201200216/01/2012
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לאישור מסמכים לפני ביצוע201200102/01/2012
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - הועדה הארצית לתו"ב של תשתיות לאומיות201100719/09/2011
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לאישור מסמכים לפני ביצוע201101319/09/2011
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לאישור מסמכים לפני ביצוע201000124/03/2010
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לאישור מסמכים לפני ביצוע200900427/07/2009
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לאישור מסמכים לפני ביצוע200900322/06/2009
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לאישור מסמכים לפני ביצוע200900119/01/2009
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לאישור מסמכים לפני ביצוע200800315/09/2008
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - הועדה הארצית לתו"ב של תשתיות לאומיות200800317/03/2008
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - הועדה הארצית לתו"ב של תשתיות לאומיות200701218/06/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - הועדה הארצית לתו"ב של תשתיות לאומיות200601827/11/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - הועדה הארצית לתו"ב של תשתיות לאומיות200601720/11/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה להשגות200600420/11/2006
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב72418/09/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - הועדה הארצית לתו"ב של תשתיות לאומיות200600517/07/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - הועדה הארצית לתו"ב של תשתיות לאומיות200600210/04/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - הועדה הארצית לתו"ב של תשתיות לאומיות200500204/04/2005