מעגלים

תוכנית 7/ מק/ 2066

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מעגלים
מספר: 7/ מק/ 2066
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קו בניין בקטעים מסויימים במבנה:
עד 4ץ47 מ' (במקום 5.0 מ') בצד הדרך
ועד 2.43 מ' (במקום 3.0 מ') בחזית צדדית - כמסומן בתשריט.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשדות נגבמעגלים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100280חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ במ/ 36בניית מגורים -מעגליםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/02/2006תאריך פרסום: 28/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5501. עמוד: 2114. שנה עברית: התשסו .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר02/10/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום200502502/10/2005