מעונות סטודנטים

תוכנית 22/ 03/ 102/ 164

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מעונות סטודנטים
מספר: 22/ 03/ 102/ 164
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת מעונות סטודנטים ברח' אלפסי ע"י שינוי יעוד קרקע, קביעת הוראות בניה ושימושים.

עיקרי ההוראות:
* שינוי יעוד קרקע מ"מגורים 3-4 קומות" למבנים ומוסדות ציבור.
* קביעת שימושים מותרים ליעודים אלו.
* קביעת הוראות בניה:
קביעת גובה מבנה ומספר קומות
קביעת זכויות בניה וקווי בנייה
קביעת הנחיות לבניה וחניה.
קביעת יחידות מגורים.
*קביעת תנאים למתן היתרי בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות

תיאור המיקום:
קואורדינאטה X= 161980
קואורדינאטה Y= 592860

מגרש הנמצא ברחוב אלפסי

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39573חלק129181
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו28/11/2012
החלטה בדיון בהפקדה30/05/2011
קבלת תכנית29/05/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו29/05/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף12/05/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201100630/05/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201001005/07/2010
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201000222/02/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה