מעין - צבי והסביבה.

תוכנית משח/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מעין - צבי והסביבה.
מספר: משח/ 7
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א) רישום אדמות קבוץ מעין צבי והסביבה בספרי המקרקעין. ב) ביטול ואיחוד של גושים וחלקות קיימים וחלוקתם מחדש בהתאם למצב הקיים ופתוח השטח בעתיד. ג) קביעת יעדים ואזורים. ד) ביטול דרכים קיימות והתוויית דרכים חדשות. ה) ביטול מקרקעי יעוד והמרתם למקרקעי ציבור. ו) ביטול כל תוכנית קודמת בכל הנוגע לחלוקת השטח לצרכי רישום.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחוף הכרמלחוף הכרמלמעין צבי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10191חלק
10192חלק
10193חלק
10194חלק
10195חלק
10930חלק
10938חלק
10945חלק
10946חלק
10947חלק
10948חלק
10950חלק
10951כל הגוש
10952חלק
10955חלק
10956חלק
10957חלק
10958חלק
10967חלק
11300חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתחכ/ 21/ בתכנית מפורטת לקבוצת מעין צבישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/07/1985תאריך פרסום: 21/07/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3221. עמוד: 2852. שנה עברית: התשמה .
פרסום להפקדה ברשומות28/01/1985תאריך פרסום: 28/01/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3154. עמוד: 1268. שנה עברית: התשמה .
קבלת תכנית25/10/1984