מעלה צביה 1999

תוכנית ג/ 11712

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מעלה צביה 1999
מספר: ג/ 11712
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1.קביעת תחום שטח לישוב מעלה צביה.
2.הקצאת אזורים ועתודות קרקע לשימושים השונים בתחום התכנית.
3.מתן הוראות המסדירות את השימוש באזורים השונים בתכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח כללי/אחר
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבמעלה צביה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19249חלק3
19252חלק1-3
19253חלק18
19255חלק5-811-12, 14, 20-21, 26
19256חלק4, 21, 42
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7783שנוי יעוד לאזור ספורט, מעלה צביהשינוי
תוכניתמש/ מק/ 6817/ 1שינוי קו בנין מצידי המגרשים, מעלה צביהשינוי
תוכניתג/ 6817מעלה צביהשינוי
תוכניתמש/ מק/ 6817/ 2הרחבת זכות דרך ושינוי יעוד משטח פרטי פתוח לדרך וחניה, מעלה צביהשינוי
תוכניתתמא/ 31תכנית מתאר ארצית משולבת לבניה פיתוח ולקליטת עליהאישור ע"פ תמ"א
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/09/2004תאריך פרסום: 23/09/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5330. עמוד: 32. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים10/09/2004תאריך פרסום בעיתון: 07/09/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/09/2004. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 10/09/2004. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו15/08/2004
החלטה בדיון באישור תכנית12/02/2003
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר27/08/2002
פרסום להפקדה ברשומות27/08/2002תאריך פרסום: 27/08/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5105. עמוד: 3754. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים04/08/2002תאריך פרסום בעיתון: 04/08/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/08/2002. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 02/08/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו23/07/2002
החלטה בדיון בהפקדה28/06/2000
קבלת תכנית13/01/2000