מערבית משכ' ג'-דרכים וחניות

תוכנית 2/ 03/ 133

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מערבית משכ' ג'-דרכים וחניות
מספר: 2/ 03/ 133
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת דרכים וחנויות, מיקום בתים ושטחי ציבור.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
מערבית משכ' ג', אילת

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40025חלק185
40026חלק1-73
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/07/1973תאריך פרסום: 05/07/1973. מס' ילקוט פרסומים: 1932. שנה עברית: התשלג .