מערכת מחלפים/מחלפונים בכביש 40. (בילו,עקרון וברנר)

תוכנית מח/ 145/ ג

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מערכת מחלפים/מחלפונים בכביש 40. (בילו,עקרון וברנר)
מספר: מח/ 145/ ג
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. ייעוד השטח למחלף, מחלפונים, צמתים, גשרים, גשרונים,
מעברים, תעלות, גדרות, קירות תומכים, וכן לביצוע
כל עבודות חפירה, מילוי והריסה הכרוכים בסלילת הדרך.
ב. קביעת תנאים לסלילת מערכת מחלפים/ מחלפונים ודרכי שרות לאורך
דרך מס' 40, הכוללים את מחלפון ביל"ו, מחלף עקרון ומחלפון
ברנר ואישורם הסטטוטורי, במטרה לאפשר זרימה חופשית של
התנועה בציר הדרך הראשית.
(דרכי השרות יתנו פתרון תנועתי לסמיכות הצמתים המתחברים לדרך מס' 40)
ג. ביטול הכניסה לבי"ח קפלן מדרך מס' 40 (הגישה לבית החולים
תהיה בדרך 411 .
תתאפשר כניסה לרכב חירום, דוגמת אמבולנסים וכד' ,לביה"ח קפלן מרמפת הכניסה לדרך 40, בעת התכנון המפורט יתואם התכנן האקוסטי והנופי בהתאם.
ד. קביעת דרכים חדשות, הרחבת דרכיםוביטול דרכים קיימות, הקמת מחלפונים/ מחלפונים , מתקני דרם ומבני דרך.
ה. שינוי יעוד משטחי חקלאות, מבני ציבור, ספורט, מלאכה, שטח פרטי פתוח וציבורי פתוח לדרך.
ו. בניית גשרים, קירות תומכים ומעבירי מים.
ז. קביעת הוראות בדבר הטיפול הנופי והסביבתי, הכל בהתאם
להמלצות בתסקיר ההשפעה (נספח 5 לתכנית זו), הכולל
ייעוד שטחים בתחום התכנית לטיפול נופי, שיקום סביבתי
ומניעת מפגעי רעש לייעודי קרקע קיימים ומאושרים, שיווצרו
עקב סלילתה ושימושה של הדרך עפ"י תכנית זו, וטיפול
בשיקומם של מפגעים אלו.
ח. פתרון בעיות ניקוז ע"י בניית מעבירי מים מתחת לדרך
המתוכננת והסדרת הזרימה בתעלות.
ט. קביעת הוראות ומגבלות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובות
מרכזזמורהקרית עקרון
מרכזשורקותברנרגבעת ברנר

תיאור המיקום:
מרחב תכנון מקומי- רחובות.
מרחב תכנון מקומי- שורקות.
מרחב תכנון מקומי- זמורה.
מרחב תכנון מקומי- גזר.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3791חלק26-293, 25, 30-31, 33-39, 41-48, 65
3797חלק1, 4-5, 8, 179, 199, 245, 247-2482-3, 6, 12, 15, 21, 106, 157, 166, 175, 177, 198, 203, 230-232, 241, 244, 246, 249, 300, 302, 304, 308
3798חלק29-3014-15, 19-23, 25-28, 31, 73, 93, 101-106, 108, 110, 112-113
3799חלק462, 4, 7-10, 30, 42, 44-45, 50
3800חלק2-3, 5-8, 10, 82
3816חלק129-131, 33824, 26, 29, 42, 45, 293, 295, 297, 299, 301, 305, 334, 336, 340-341
5101חלק124, 129, 133
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתזמ/ בת/ 329קרית עקרוןשינוי
תוכניתזמ/ במ/ 325קרית עקרון. שכונה צפונית.שינוי
תוכניתרח/ 1107/ 3יעוד מגרש להרחבת רחוב,יעוד מגרשים לאזור מגורים א' מיוחד.איחוד וחלוקהשינוי
תוכניתבר/ 188אזור תעשיה "ברנר"שינוי
תוכניתבר/ 194שנוי יעוד מחקלאי למסחר, שצ"פ והתויית דרך.שינוי
תוכניתבר/ 194/ 1צומת גבעת ברנרשינוי
תוכניתבר/ 232אזור תעשיה ומסחר.שינוי
תוכניתמשמ/ 78שינוי משבצות חקלאיותשינוי
תוכניתR/ 6תכנית מנדטורית למחוז המרכזשינוי
תוכניתבר/ מק/ 232/ 2גבעת ברנרשינוי
תוכניתגז/ 7/ 3תכנון מחדששינוי
תוכניתבר/ 571/ 8קרית עקרוןשינוי
תוכניתזמ/ 300קרית עקרוןשינוי
תוכניתזמ/ 305צומת בילושינוי
תוכניתרח/ 152קביעת השטח כאזור לבית חולים, כולל שכון לעובדיםשינוי
תוכניתרח/ 2000/ אשינוי יעוד למגורי א'שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/07/2008תאריך פרסום: 21/07/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5833. עמוד: 4008. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים20/06/2008תאריך פרסום בעיתון: 20/06/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/06/2008. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 19/06/2008. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט05/06/2008
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה06/05/2008
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו05/03/2008
החלטה בדיון בהתנגדויות03/12/2006
פרסום להפקדה ברשומות28/10/2002תאריך פרסום: 28/10/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5122. עמוד: 304. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים04/10/2002תאריך פרסום בעיתון: 30/09/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/09/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 04/10/2002. עיתון: עיתון מקומי.
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר28/04/2002
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט11/02/2002
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/01/2002
החלטה בדיון בהפקדה09/08/2000
פרסום ביטול הכנת תכנית בעיתונים11/02/2000תאריך פרסום בעיתון: 07/02/2000. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 08/02/2000. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 11/02/2000. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום הכנת תכנית ברשומות01/06/1998תאריך פרסום: 01/06/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4650. עמוד: 3876. שנה עברית: התשנח .
פרסום הכנת תכנית בעיתונים15/05/1998תאריך פרסום בעיתון: 15/05/1998.
החלטה בבקשה לפרסום דבר הכנת תכנית14/01/1998
קבלת תכנית17/12/1997