מפגש יד מרדכי

תוכנית 6/ 02/ 234/ 20

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מפגש יד מרדכי
מספר: 6/ 02/ 234/ 20
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי ייעוד
א. משטח חקלאי לאזור מסחרי משולב בתיירות.
ב. מחקלאי לדרכים ומסילת ברזל.
ג. מחקלאי ודרך למתקנים הנדסיים.
ד. מאזור לשרותי רכב לאזור מסחרי משולב בתיירות.
ה. מאזור חקלאי לאזור שרותי רכב.
ו. ייעוד שטחים מדרכים לאזורי ש.צ.פ, ש.פ.פ וחניה.
2. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת הבעלים.
3. בינוי מקסימלי 17,000 מ"ר מסחרי משולב בתיירות ובהם 120 חדרי מלונית.
4. קביעת אזור לתחנת תדלוק בהיקף של 120 מ"ר לשימושים מסחריים.
5. קביעת תוואי הדרכים בתאום עם משרד התחבורה ומ.ע.צ.
6. קביעת סייגים לקיום או אי קיום ההסכם שבין קבוץ יד מרדכי ובין מ.ע.צ בנוגע
למימוש התכנית ומשיכת תביעה.
7. קביעת הנחיות פיתוח ותנועה, קווי בניין וגובה בניינים לצורך הוצאת היתרי בניה.
8. מתן הנחיות עפ"י תמ"א 23 לתוואי מסילת הברזל.
9. קביעת הנחיות זכויות ומגבלות בנייה.
10.קביעת תנאים להוצאת היתרי בנייה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםחוף אשקלוןיד מרדכי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2841חלק3, 12, 16
2849חלק6, 9, 12
2850חלק30, 37-381, 28, 32-33, 39
2851חלק7-9, 17, 202, 10-12, 14, 16, 19, 29
2852חלק9, 13
2853חלק10, 13-15, 20, 22
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 02/ 234/ 5שינוי לתכנית מיתאר חוף אשקלון- שער הנגב- גבים יד מורדכישינוי
תוכנית6/ 03/ 151/ 3שרותי דרךשינוי
תוכנית6/ 02/ 234תכנית מתאר חוף אשקלוןשינוי
תוכניתתמא/ 31תכנית מתאר ארצית משולבת לבניה פיתוח ולקליטת עליהאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/11/2005תאריך פרסום: 15/11/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5456. עמוד: 367. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים30/09/2005תאריך פרסום בעיתון: 28/09/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/09/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 30/09/2005. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט13/09/2005
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה16/08/2005
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו09/08/2005
החלטה בדיון באישור תכנית11/07/2005
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/03/2005
פרסום להפקדה ברשומות29/03/2005תאריך פרסום: 29/03/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5384. עמוד: 2186. שנה עברית: התשסה .
פרסום להפקדה בעיתונים18/02/2005תאריך פרסום בעיתון: 15/02/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/02/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 18/02/2005. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט08/02/2005
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו10/01/2005
החלטה בדיון בוולק"ח16/08/2004
החלטה בדיון במועצה הארצית18/05/2004
החלטה בדיון בהפקדה18/11/2002
קבלת תכנית05/11/1997
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים55116/08/2005
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200500611/07/2005
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200500627/06/2005
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים49530/03/2005
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200400825/10/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים48306/09/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת המשנה לישובים חקלאיים29316/08/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לקוי בנין200400524/06/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים23418/05/2004
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200300715/09/2003
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200300716/06/2003
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת המשנה לישובים חקלאיים27519/05/2003
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח16403/03/2003
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200201518/11/2002