מפעל "טנא עוף" - שגב שלום

תוכנית 7/ 02/ 220/ 12

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מפעל "טנא עוף" - שגב שלום
מספר: 7/ 02/ 220/ 12
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור תעשיה, על-ידי שינויים
ביעודי קרקע, איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים
וקביעת הנחיות, זכויות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשגב שלוםשגב שלום

תיאור המיקום:
מקום: אזור תעשיה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39772חלק9
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 220/ 4אזור מלאכה ותעשיה זעירה - שגב שלוםשינוי
תוכנית7/ 02/ 220/ 8אזור תעשיה ומלאכה - שגב שלוםשינוי
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים08/04/2005תאריך פרסום בעיתון: 08/04/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/04/2005. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 07/04/2005. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות29/03/2005תאריך פרסום: 29/03/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5384. עמוד: 2185. שנה עברית: התשסה .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה19/01/2005
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו23/12/2004
החלטה בדיון באישור תכנית05/07/2004
החלטה בדיון במועצה הארצית08/06/2004
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר28/01/2004
פרסום להפקדה ברשומות27/01/2004תאריך פרסום: 27/01/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5268. עמוד: 1759. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים09/01/2004תאריך פרסום בעיתון: 06/01/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/01/2004. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 09/01/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/12/2003
החלטה בדיון בהפקדה08/07/2002
קבלת תכנית05/07/2001