מפעל ופרג'ט אופקים

תוכנית 23/ 02/ 101/ 25

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מפעל ופרג'ט אופקים
מספר: 23/ 02/ 101/ 25
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איחוד שלושה מגרשים למגרש אחד ושינוי בזכויות ומגבלות בניה במפעל וופרג'ט.

עיקרי ההוראות:
- שינוי בהנחיות, זכויות ומגבלות בניה.
- שינוי קווי בנין.
- שינוי יעוד מאזור מלאכה ותעשיה זעירה לתעשיה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקים

תיאור המיקום:
אזור תעשיה צפון מזרח אופקים
רחוב: אפיקים בנגב, חנית קיקוס

קואורדינטה X 164,725
קואורדינטה Y 581,150

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100212חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית23/ בת/ 45אזור תעשיה צפון - אופקים.שינוי
תוכנית23/ 02/ 101/ 8אזור תעשיה צפון - מזרחשינוי
תוכניתתתל/ 4/ 14מסילת אשקלון באר שבע בקטע: אופקים- באר שבעכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/08/2012תאריך פרסום: 09/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6458. עמוד: 5748. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים21/06/2012תאריך פרסום בעיתון: 21/06/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/06/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 21/06/2012. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 21/06/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט03/06/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו29/05/2012
החלטה בדיון באישור תכנית27/02/2012
פרסום להפקדה בעיתונים20/12/2011תאריך פרסום בעיתון: 15/09/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/12/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 16/09/2011. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 08/12/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית09/11/2011
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר03/10/2011
פרסום להפקדה ברשומות26/09/2011תאריך פרסום: 26/09/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6298. עמוד: 6790. שנה עברית: התשעא .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/08/2011
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט03/08/2011
החלטה בדיון בהפקדה01/02/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/12/2008
קבלת תכנית03/11/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201200227/02/2012
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים129403/10/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201000301/02/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה