מפעלע שער הנגב

תוכנית 7/ 03/ 128/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מפעלע שער הנגב
מספר: 7/ 03/ 128/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדרת יעודי הקרקע מגבולות התכנית המתייחסים
לשטח המועצה האזורית,
שטח המפעלים הקיימים,
השינויים המוצעים בתחום הקיים והיעודים של השטח החדש.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1888חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/05/1980תאריך פרסום: 08/05/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2675. עמוד: 1562. שנה עברית: התשם .
פרסום לאישור בעיתונים17/04/1980תאריך פרסום בעיתון: 17/04/1980. תאריך פרסום בעיתון: 17/04/1980. תאריך פרסום בעיתון: 17/04/1980.
החלטה בדיון באישור תכנית14/01/1980
פרסום להפקדה בעיתונים02/07/1979תאריך פרסום בעיתון: 02/07/1979. תאריך פרסום בעיתון: 02/07/1979. תאריך פרסום בעיתון: 02/07/1979.
פרסום להפקדה ברשומות27/07/1978תאריך פרסום: 27/07/1978. מס' ילקוט פרסומים: 2456. עמוד: 2303. שנה עברית: התשלח .
החלטה בדיון בהפקדה28/11/1977
קבלת תכנית01/11/1977