מצפה אביב - שינוי לתכנית מפורטת

תוכנית ג/ במ/ 234

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית ול"לית
שם: מצפה אביב - שינוי לתכנית מפורטת
מספר: ג/ במ/ 234
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת אזורים ועתודות קרקע לשימושים שונים בתחום
התכנית.
התווית רשת הדרכים למיניהן וסיווגן.
קביעת הוראות בניה שונות המסדירות מגורי אדם, מבני
ציבור ושירותים, בניני משק ומתקנים אחדים באזורים
בהם מותרת הבניה.
קביעת הוראות לטיפוח שטחי נוי ולהסדרת השימוש בשטחים
ציבוריים אחרים.
קביעת תנאים, הנחיות ושלבים של הפיתוח, שיחייבו את
מבצעי התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבמצפה אבי"ב

תיאור המיקום:
ישוב: מצפה אבי''ב

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18558חלק9, 14, 17-192, 7, 35, 37
18559חלק23, 25, 463, 21, 47
18582חלק17-18, 23, 46, 49, 51, 54-5550, 56
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7308מצפה אביביםשינוי
תוכניתג/ 4765מצפה אביבשינוי
תוכניתתמא/ 31תכנית מתאר ארצית משולבת לבניה פיתוח ולקליטת עליהאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים08/06/2001תאריך פרסום בעיתון: 06/06/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/06/2001. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 08/06/2001. עיתון: אל-סינארה.
פרסום לאישור ברשומות30/06/1996תאריך פרסום: 30/06/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4423. עמוד: 3839. שנה עברית: התשנו .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה30/06/1996
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו11/06/1995
החלטה בדיון באישור תכנית20/02/1995
פרסום להפקדה ברשומות01/01/1995תאריך פרסום: 01/01/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4271. עמוד: 1123. שנה עברית: התשנה .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר27/12/1994
פרסום להפקדה בעיתונים20/12/1994תאריך פרסום בעיתון: 20/12/1994.
החלטה בדיון בהפקדה03/10/1994
קבלת תכנית29/04/1994