מצפה אביב - שכונה ו' .

תוכנית ג/ 17924

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מצפה אביב - שכונה ו' .
מספר: ג/ 17924
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. תכנון מחדש של שכונת מגורים קימת, ללא שינוי מספר יח"ד.
ב. התאמת צומת בכביש מס' 1 בכניסה לישוב, בין הקיים לתכנית המתאר.
ג. הסדרת דרכים, חניות ותשתיות בשטח התכנית.
ד. הסדרת שטחים ציבורים פתוחים בתחום התכנית.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי בתכנון שכונת מגורים קימת ללא שינוי מספר יחידות דיור בתחום התכנית.
ב. קביעת הוראות למתן היתרי בניה.
ג. קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
ד. קביעת השלבים וההתניות לביצוע.
ה. קביעת הנחיות סביבתיות.
ן. קביעת הוראות לטיפוח שטחי נוי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבמצפה אבי"במצפה אבי"ב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18558חלק11, 14, 35, 43
18559חלק2446, 50
19957חלק42-43, 58, 61
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ במ/ 234מצפה אביב - שינוי לתכנית מפורטתשינוי
תוכניתג/ 12483שינוי לג/במ/234שינוי
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעורכפיפות
תוכניתתממ/ 2/ 9תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9כפיפות
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימורכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/07/2010תאריך פרסום: 08/07/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6105. עמוד: 3833. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים28/05/2010תאריך פרסום בעיתון: 26/05/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 28/05/2010. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 28/05/2010. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו05/05/2010
החלטה בדיון באישור תכנית08/03/2010
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/11/2009
פרסום להפקדה ברשומות26/11/2009תאריך פרסום: 26/11/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6025. עמוד: 726. שנה עברית: התשע .
פרסום להפקדה בעיתונים06/11/2009תאריך פרסום בעיתון: 30/10/2009. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 01/11/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 06/11/2009. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/10/2009
החלטה בדיון בהפקדה11/05/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף01/02/2009
קבלת תכנית20/11/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה