מצפה אביב

תוכנית ג/ 4765

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מצפה אביב
מספר: ג/ 4765
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון מפורט של הישוב.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבמצפה אבי"ב

תיאור המיקום:
ישוב: מצפה אבי''ב

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18558חלק9, 147
18559חלק21-22, 25
18582חלק49, 5417, 23, 46, 55, 57
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/04/1990תאריך פרסום: 29/04/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3761. שנה עברית: התשן .
קבלת תכנית02/06/1983