מצפה אילן

תוכנית מ/ 414

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מצפה אילן
מספר: מ/ 414
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. פיתוח ובניית ישוב קבע קהילתי חדש במרחב עירון - מצפה אילן. בהתאם להחלטות
הממשלה מיום 3.2.08 ו- 28.9.08.
.ב. תכנון מתחמי מגורים, מערכת כבישים ותשתיות נלוות.
ג. תכנון שטחים לצרכי ציבור וקהילה, מלאכה תעסוקה, חינוך, פארקים ושטחים ציבוריים פתוחים.

עיקרי ההוראות:
- שינוי ייעוד קרקע חקלאית לייעודים אחרים - המאפשרים פיתוח הישוב מצפה אילן.
- קביעת התכליות והשימושים המותרים לכל ייעוד קרקע.
- קביעת הוראות בניה: מרווחי בניה, גובה בנינים, הנחיות בינוי, עיצוב אדריכלי וכו'.
- התוויית דרכים ותשתיות - מים, ביוב, ניקוז, תקשורת, חשמל וכו'.
- קביעת הנחיות סביבתיות.
- קביעת השלבים וההתניות לביצוע.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח כללי/אחר
נספחיםנספח כללי/אחר
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהמנשה-אלונהמנשהמצפה אילן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8718חלק6
8719חלק2, 5
20369חלק4-5, 11
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמ/ במ/ 201/ א"תכנית לשכונת מגורים באזור הצפוני מערבי של העיר חריש".כפיפות
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימוראישור ע"פ תמ"א
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 3תכנית מתאר ארצית לנושא ניקוז ונחלים.אישור ע"פ תמ"א
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 4תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיהאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות11/07/2012תאריך פרסום: 11/07/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6444. עמוד: 5214. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים25/05/2012תאריך פרסום בעיתון: 24/05/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 24/05/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 25/05/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט22/05/2012
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה09/05/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו15/04/2012
החלטה בדיון בהתנגדויות03/05/2011
פרסום להפקדה ברשומות17/03/2011תאריך פרסום: 17/03/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6214. עמוד: 3184. שנה עברית: התשעא .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר06/03/2011
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית30/01/2011
פרסום להפקדה בעיתונים28/01/2011תאריך פרסום בעיתון: 27/01/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 27/01/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 28/01/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט25/01/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו20/01/2011
החלטה בדיון במועצה הארצית21/12/2010
החלטה בדיון בהפקדה25/05/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף18/04/2010
קבלת תכנית31/12/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה