מצפה רמון, בית מלון וכפר נופש

תוכנית 27/ 02/ 101/ 9/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מצפה רמון, בית מלון וכפר נופש
מספר: 27/ 02/ 101/ 9/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יעוד שטח לתיירות במצפה רמון,קביעת שטחים להקמת בית מלון,כפר נופש, מרכז לסיור מדברי,תחנת דלק,שטח ספורט,שטח ציבורי פתוח וכן מערכת דרכים לשירות המיתקנים האלה ותנאים להקמתם.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםמצפה רמוןמצפה רמוןמצפה רמון

תיאור המיקום:
מצפה רמון

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/08/1988תאריך פרסום: 25/08/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3584. שנה עברית: התשמח .
פרסום להפקדה ברשומות16/09/1976תאריך פרסום: 25/06/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3463. שנה עברית: התשמז .
קבלת תכנית15/09/1976