מקום חניה במגרש, קביעת קוי בנין למבנים קיימים, קביעת אחוז בניה.

תוכנית טר/ 1188

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מקום חניה במגרש, קביעת קוי בנין למבנים קיימים, קביעת אחוז בניה.
מספר: טר/ 1188
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מקום חניה במגרש, קביעת קוי בנין למבנים קיימים, קביעת אחוז בניה. עמ' 201.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה

תיאור המיקום:
טירה.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7774חלק40
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/01/1982תאריך פרסום: 07/01/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2776. שנה עברית: התשמב .