מקור חיים 3

תוכנית תא/ מק/ 3673

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מקור חיים 3
מספר: תא/ מק/ 3673
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לשנות את הוראות התכנית הראשית על מנת להתאים את התכנון למצב קיים במגרש ולסביבתו הקרובה, כל זאת ע"י:
1. שינוי בקווי בנין הקבועים בתכנית הראשית עפ"י סעיף 62א, סעיף קטן 4.א' בחוק התכנון והבניה התשכ"ה - 1965 (להלן "החוק").
2. תוספת כמותית בסך 6 אחוז משטח המגרש בכפוף לסעיף 62א, סעיף קטן 9.א' לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965 .
3. שינוי של הוראות התכנית בדבר בינוי עפ"י סעיף 62 . א', סעיף קטן 5 . א' לחוק.
4. הקמת פרגולה עפ"י תקנות החוק.
5. שינוי בהתאם לכך של תכנית הראשית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפומקור חיים

תיאור המיקום:
שכונת שפירא.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6971חלק3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתא/ 590תכנית מס' 590שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/01/2007תאריך פרסום: 25/01/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5620. עמוד: 1311. שנה עברית: התשסז .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/09/2006
פרסום להפקדה ברשומות12/09/2006תאריך פרסום: 12/09/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5578. עמוד: 4987. שנה עברית: התשסו .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - עיון / אישור השר - מחוז תל אביב200601228/09/2006