מרחב יערות אופקים

תוכנית 7/ 02/ 539

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מרחב יערות אופקים
מספר: 7/ 02/ 539
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
דיוק ופירוט יערות בהתאם להוראות תמ"א/22
קביעה ופיתוח של מוקשי נופש.
שימור וטיפוח הנוף וערכי מורשת.
הסדרת זכויות מעבר לציבור בדרכים מקשרות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקים
דרוםבני שמעוןבני שמעון
דרוםשמעוניםמרחבים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39557חלק98-99, 105-106, 115, 125-126, 138, 143, 147
39605חלק1-3, 10-12, 14-15
39635חלק287
100209חלק1
100210חלק1
100211חלק61-5
100212חלק1-2, 4
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 236/ 8הרחבת הישוב תפרחשינוי
תוכנית7/ 03/ 392מחצבה בנחל פטיש (נדיר בע"מ)שינוי
תוכנית7/ 03/ 470יער שמריה רנןכפיפות
תוכנית7/ 03/ 486כפר הנוער - אשל הנשיאכפיפות
תוכנית7/ 03/ 357פארק ''סיירת שקד'' נחל אופקיםכפיפות
תוכניתתמא/ 8תכנית מתאר ארצית לגנים לאומיים, שמורות טבע ושמורות נוףפירוט
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעורפירוט
תוכניתתמא/ 3תכנית מתאר ארצית לדרכיםפירוט
תוכניתתממ/ 4/ 14תכנית מתאר מחוזית - שינוי מס' 14 - מחוז הדרוםפירוט
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה15/11/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/03/2010
קבלת תכנית27/05/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה לגנים לאומיים ושמורות טבע14102/06/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201001415/11/2010