מרכז אוטיסטים - באר שבע

תוכנית 5/ 02/ 102/ 143

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מרכז אוטיסטים - באר שבע
מספר: 5/ 02/ 102/ 143
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת שטח לבניני ציבור (מרכז אוטיסטים) על ידי איחוד
וחלוקת מגרשים בהסכמת הבעלים, שינוי ביעודי קרקע
ובהנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
מקום התכנית: אזור המבואה המערבית, דרומית מקאנטרי קלאב

גושים וחלקות:
גוש: 2 חלוצה חלקי חלקה: 1
גוש: 3 חלוצה חלקי חלקה: 1

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ 02/ 102/ 106מרכז אוטיסטים באר - שבעשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים16/12/2004תאריך פרסום בעיתון: 16/12/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/12/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 16/12/2004. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות26/08/2004תאריך פרסום: 26/08/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5324. עמוד: 3817. שנה עברית: התשסד .
החלטה בדיון באישור תכנית03/05/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/01/2004
פרסום להפקדה בעיתונים16/01/2004תאריך פרסום בעיתון: 13/01/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 13/01/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 16/01/2004. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות05/01/2004תאריך פרסום: 05/01/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5261. עמוד: 1501. שנה עברית: התשסד .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/11/2003
החלטה בדיון בהפקדה04/08/2003
קבלת תכנית19/05/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200400403/05/2004
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים37528/01/2004
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200301104/08/2003