מרכז אומן - הרחבה חבל תענך

תוכנית ג/ 20279

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית לדיור לאומי
שם: מרכז אומן - הרחבה חבל תענך
מספר: ג/ 20279
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
2.1.1 להגדיל את מספר יחידות הדיור בגוש אומן ע"י הרחבות היישובים מרכז אומן,גדיש מלאה וניר יפה .
2.1.2 לעדכן ולהתוות דרכים.
2.1.3 להבטיח תנאים סביבתים נאותים .
2.1.4. להקצות שטחים לצרכי ציבור ולתעסוקה עפ"י הגידול באוכלוסייה.

עיקרי ההוראות:
2.2.1 קביעת תכליות ושימושים מותרים לייעודי הקרקע בתוכנית.
2.2.2 קביעת הוראות בנייה : שטח מבנים,גובהם,מרווחי בנייה,צפיפות,איכות הבנייה,תשתיות וכיו"ב.
2.2.3 קביעת הנחיות לעיצוב אדרכלי.
2.2.4 קביעת תנאים לבצוע התוכנית.
2.2.5 מתן הנחיות לטיפוח השטחים הפתוחים.
2.2.6 קביעת הנחיות סביבתיות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
נספחיםנספח כללי/אחר
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועאומן

תיאור המיקום:
מרכז אומן וגדיש.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
20734חלק2-127
20735חלק1-2, 4-65, 67-149
20764חלק5
20779חלק5
20780חלק4, 71-3, 5-6
20781חלק31-2, 4-5
20782חלק1-19, 21-22, 25-30, 33-48, 57-65, 67-68, 72-74, 76-77, 81, 84, 87, 89-91, 95-96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 118-119, 122, 125-12685, 88
20783חלק21-98, 100, 102, 104-110, 115-11720
20784חלק11-13, 183, 17
20785חלק1-34, 36-39, 51-52, 55, 57, 60-61, 64-66, 69, 73-79, 81, 84-86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 128, 132-133
20786חלק48-63, 66, 72-109, 111-115, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184
20787חלק3-4
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ במ/ 179מרכז אומן, שינוי לג / במ / 70.שינוי
תוכניתג/ 11285שכונת בנים ניר יפה, מתאר 1שינוי
תוכניתג/ 3933ישובי אומן -תענךשינוי
תוכניתתרשצ/ 1/ 1108/ 2חוק רישום שיכונים ציבוריים - אומןשינוי
תוכניתתרשצ/ 2/ 1108/ 2חוק רישום שיכונים ציבוריים, אומןשינוי
תוכניתג/ גל/ מק/ 35תחנת תידלוק, ניר יפהשינוי
תוכניתג/ גל/ מק/ 27שינוי יעוד לשטח חקלאי מיוחד, ניר יפהשינוי
תוכניתג/ 14936היפודרום ומרכז ספורט אזורישינוי
תוכניתג/ 14970גוש אומן (ניר היפה ,מלאה,גדיש,מרכז אומן)שינוי
תוכניתג/ 17788הרחבה מלאהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו13/11/2012
החלטה בדיון בהתנגדויות25/10/2012
הוגשו התנגדויות19/09/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2012
פרסום להפקדה ברשומות27/08/2012תאריך פרסום: 27/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6464. עמוד: 6081. שנה עברית: התשעב .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית26/08/2012
פרסום להפקדה בעיתונים10/08/2012תאריך פרסום בעיתון: 08/08/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/08/2012. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 10/08/2012. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט30/07/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו22/07/2012
החלטה בדיון בהפקדה29/04/2012
קבלת תכנית15/04/2012
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה