מרכז אזורי "עזר"

תוכנית 8/ 03/ 120/ 12

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מרכז אזורי "עזר"
מספר: 8/ 03/ 120/ 12
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הסדרת ושינוי בגבולות ושטחי מגרשים באזור מגורים א'
(מגרשים מס' 91א', 91ב', 115, 116א', 116ב')
על ידי איחוד וחלוקת מגרשים ללא הסכמת בעלים.
ב. שינוי יעוד מדרך קיימת (דרך מס' 3) לשטח ציבורי פתוח
(מגרש מס' 500) בשטח של 230 מ"ר.
ג. קביעת שטחי הבניה המירביים במגרשים ס' 91ב', 116א',
116ב', ל-215 מ"ר מתוכם 140 מ"ר המהווים שטחים עיקריים.
ד. קביעת שטחי הבניה המירביים במגרש מס' 115 ל- 295 מ"ר
מתוכם 200 מ"ר המהווים שטחים עיקריים.
ה. קביעת שטחי הבניה המירביים במגרש מס' 91א' ל- 182 מ"ר
מתוכם 140 מ"ר המהווים שטחים עיקריים.
ו. קביעת התכליות והשימושים.
ז. קביעת התנאים למתן היתרי בניה.
ח. שינוי בקווי הבניין בדרך משולבת מס' 9 לכיוון המגרשים
מ- 4 מ' ל- 2 מ'.
ט. קביעת קווי בניין המירביים לרבות קווי בניין אפס.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהעזר

תיאור המיקום:
מקום: מרכז אזורית עזר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2506חלק144, 154
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית8/ 03/ 120/ 10שטח לבנייני ציבור, לאזור מגורים א' לשטח לדרך [חניה - מרכז אזורי עזרשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/08/2005תאריך פרסום: 17/08/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5427. עמוד: 3850. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים22/07/2005תאריך פרסום בעיתון: 20/07/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/07/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 22/07/2005. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט02/06/2005
החלטה בדיון באישור תכנית03/01/2005
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/11/2004
פרסום להפקדה ברשומות14/11/2004תאריך פרסום: 14/11/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5343. עמוד: 451. שנה עברית: התשסה .
פרסום להפקדה בעיתונים22/10/2004תאריך פרסום בעיתון: 18/10/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 18/10/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 22/10/2004. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט19/09/2004
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו08/09/2004
החלטה בדיון בהפקדה22/03/2004
קבלת תכנית29/06/1999