מרכז אזורי איבים

תוכנית 7/ 02/ 303/ 11

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מרכז אזורי איבים
מספר: 7/ 02/ 303/ 11
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית המסדירה את שטח חוות איבים ע"י
שינויים ביעודי קרקע וקביעת הנחיות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגבאיבים

תיאור המיקום:
ישוב: ?
מרכז אזורי איבים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1870חלק
1885חלק
2828חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים15/01/1999תאריך פרסום בעיתון: 15/01/1999.
פרסום לאישור ברשומות30/07/1998תאריך פרסום: 30/07/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4667. עמוד: 4644. שנה עברית: התשנח .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה21/06/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה17/06/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו17/06/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו17/06/1998
קבלת תכנית26/02/1998
החלטה בדיון באישור תכנית30/06/1997
פרסום להפקדה ברשומות02/03/1997תאריך פרסום: 02/03/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4499. עמוד: 2421. שנה עברית: התשנז .
פרסום להפקדה בעיתונים21/02/1997תאריך פרסום בעיתון: 21/02/1997.
החלטה בדיון בהפקדה01/07/1996