מרכז אזורי בנהלל

תוכנית ג/ 2411

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מרכז אזורי בנהלל
מספר: ג/ 2411
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת יעודי קרקע חלוקה למגרשים וקביעת הוראות בניה
בקרקע בהתאם ליעודים השונים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלנהלל

תיאור המיקום:
ישוב: נהלל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17191כל הגוש
17194חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות11/08/1983תאריך פרסום: 11/08/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2950. עמוד: 2641. שנה עברית: התשמג .
החלטה בדיון באישור תכנית05/01/1983
פרסום להפקדה ברשומות15/05/1980תאריך פרסום: 15/05/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2627. עמוד: 1633. שנה עברית: התשם .
פרסום להפקדה בעיתונים04/04/1980תאריך פרסום בעיתון: 04/04/1980.
החלטה בדיון בהפקדה25/12/1975
קבלת תכנית25/12/1975