מרכז אזורי בני שמעון

תוכנית 7/ 03/ 207/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מרכז אזורי בני שמעון
מספר: 7/ 03/ 207/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
עדכון התכנון הכולל במרכז האזורי בני שמעון בצומת קמה.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי יעוד הקרקע מאזור תעשיה ואזור למבני ציבור
לאזור תעשיה חקלאית, יער, גן אירועים ומבנים ומוסדות ציבור
כולל קביעת זכויות בניה, הסדרת דרכים, הפקעת שטחים לצרכי ציבור
וחלוקת מגרשים.
ב. פירוט השימושים והתכליות בכל יעוד קרקע וקביעת זכויות ומגבלות בניה.
ג. מתן הוראות להוצאת היתרי בניה ולפיתוח השטח.
ד. קביעת הוראות ותנאים סביבתיים לשמירת איכות הסביבה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעון

תיאור המיקום:
מקום התכנית:
גושים / חלקות:
גוש 100232/2 חלקי חלקות 1
גוש 100232/3 חלקי חלקות 1
גוש 100232/7 חלקי חלקות 3, 4
גוש 100225/3 חלקי חלקות 4
גוש 100270/1 חלקי חלקות 1

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 305תכנית מיתאר בני שמעוןשינוי
תוכנית7/ 02/ 305/ 1תכנית מיתאר - מתחם צומת קמהשינוי
תוכנית7/ 02/ 305/ 39מעון פוסט אשפוזי - בני שמעוןשינוי
תוכנית7/ 02/ 305/ 43מתקן לטיהור שפכים - בני שמעוןשינוי
תוכנית7/ 03/ 207צומת בית קמהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף25/08/2010
קבלת תכנית06/06/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201200910/09/2012
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום201100103/01/2011