מרכז אזורי חבל אילות

תוכנית 12/ מק/ 501

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מרכז אזורי חבל אילות
מספר: 12/ מק/ 501
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חלוקת מתחם ו' על ידי איחוד וחלוקה והעברת שטח
ביעוד מרכז אזורי לחלק ממתחם ג'
והעברת שטח שפ"פ ממתחם ג' למתחם ו'
והרחבת דרך מאושרת בהתאם.
הכל לפי סעיפים 52 א א' (א) 1 + (א) תיקון 43
לחוק התכנון והבניה -
התכנית בסמכות ועדה המקומית עפ"י הסעיפים הנ"ל.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילותאילות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39113חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית12/ 03/ 101/ 1מרכז אזורי חבל אילותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר23/03/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום200108923/03/2003