מרכז אזורי חבל אילות

תוכנית 12/ 03/ 101/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מרכז אזורי חבל אילות
מספר: 12/ 03/ 101/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. ביטול תכנית מס' 101/03/12, הכול לשם תיחום מחדש
של שטח המרכז ופיתוח בעתיד.
ב. קביעת אזורים, יעדים, תכליות ושימושים בתחום התכנית
הכוללים התווית רשת דרכים, מסילת רכבת ומסלול מנחת למטוסים
קלים.
ג. קביעת הוראות בניה שונות המסדירות את מבני הציבור וןשירותים,
מבנים לתיירות ונופש, ספורט, תעשיה ומלאכה,
כולל הוראות לטיפוח שדטחי נוי, קביעת תנאים, הנחיות ושלבים
לפיתוח המחייבים את מבצעי התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39112חלק3
39113חלק1, 3
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/08/1979תאריך פרסום: 26/08/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2560. עמוד: 2063. שנה עברית: התשלט .
החלטה בדיון באישור תכנית24/03/1979
פרסום להפקדה ברשומות22/02/1979תאריך פרסום: 22/02/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2518. עמוד: 1067. שנה עברית: התשלט .
החלטה בדיון בהפקדה25/12/1978
קבלת תכנית27/09/1978