מרכז אזורי חוף אשקלון

תוכנית 6/ מק/ 2037

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מרכז אזורי חוף אשקלון
מספר: 6/ מק/ 2037
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי הוראות בדבר מס' יח"ד והתכסית שנקבעה בתכנית 6/ 03/ 162/ 1
ביחס לשטחי המוסדות בלבד ללא שינוי בזכויות הבניה:
א. הגדלת מס' היח"ד במגרשים 101 ו- 103 ל- 5 יח"ד לדונם (במקום 3).
ב. הגדלת מס' הקומות במגרשים 101 ו- 103 ל- 2 (במקום אחת)
והגדלת גובה המבנה ל- 11 מ'.
ג. קביעת מס' הקומות במגרש 105 עד 3 קומות וקביעת תכסית מקס'
בקומת הכניסה עד % 70.
.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםחוף אשקלון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2601חלק7-10
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 03/ 162/ 1שינוי לתכנית מפורטת מרכז אזורי חוף אשקלוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/09/2002תאריך פרסום: 05/09/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5110. שנה עברית: התשסב .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר26/11/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום200103317/07/2002