מרכז אזורי לחקלאות לכיש

תוכנית 6/ 03/ 177

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מרכז אזורי לחקלאות לכיש
מספר: 6/ 03/ 177
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. איתור שטח לשימוש חקלאי ומבני עזר עבור חוות נסיונות.
ב. איתור שטח עבור מבני מנהלה ומעבדות למרכז איזורי לחקלאות.
ג. איתור שטח לדרכים פרטיות וצבריות.
ד. איתור שטח לתעלות ניקוז מקומיות.
ה. איתור שטח למתקנים הנדסיים.
ו. ביטול ואיחוד חלקות קיימות, וחלוקתן מחדש בהתאם למצב קיים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםלכיש
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1839חלק
1841חלק
1842חלק
1843חלק
1844חלק
1845חלק
1859חלק
1860חלק
1861חלק
1862חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/12/1979תאריך פרסום: 06/12/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2585. עמוד: 452. שנה עברית: התשם .
פרסום להפקדה בעיתונים25/02/1979תאריך פרסום בעיתון: 25/02/1979. עיתון: מעריב.
פרסום להפקדה ברשומות16/11/1978תאריך פרסום: 16/11/1978. מס' ילקוט פרסומים: 2479. עמוד: 194. שנה עברית: התשלט .
קבלת תכנית24/07/1978