מרכז אזורי למחקר ושרותים חקלאיים - גילת

תוכנית 7/ 02/ 305/ 25

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מרכז אזורי למחקר ושרותים חקלאיים - גילת
מספר: 7/ 02/ 305/ 25
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת מרכז אזורי למחקר ושרותים
חקלאיים על ידי איחוד וחלוקה ושינויים ביעודי קרקע
וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםמרחביםגילת

תיאור המיקום:
ישוב: גילת
חלקי גושים: 1 / 100235, 2 / 100235
גוש: 100235 (ארעי)
וגושים לא מוסדרים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100235חלק11, 13-14, 16, 18, 23
234002חלק1
235001חלק1-20
235002חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 305תכנית מיתאר בני שמעוןשינוי
תוכנית7/ 03/ 274תחנת נסיונות גילתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/08/1999תאריך פרסום: 29/08/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4799. עמוד: 5452. שנה עברית: התשנט .
פרסום לאישור בעיתונים08/08/1999תאריך פרסום בעיתון: 08/08/1999.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו14/07/1999
החלטה בדיון באישור תכנית31/05/1999
פרסום להפקדה ברשומות30/03/1999תאריך פרסום: 30/03/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4741. עמוד: 2817. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים28/02/1999תאריך פרסום בעיתון: 28/02/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו15/02/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו15/02/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה15/02/1999
החלטה בדיון בהפקדה08/06/1998
קבלת תכנית14/09/1997