מרכז אזורי מנוחה, נחלה, סגולה

תוכנית 6/ 03/ 180

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מרכז אזורי מנוחה, נחלה, סגולה
מספר: 6/ 03/ 180
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מרכז מ.נ.ס. - תכנית מפורטת למרכז אזורי - מנוחה נחלה וסגולה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואבורדון

תיאור המיקום:
מרכז אזורי מנוחה-נחלה- סגולה

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/03/1965תאריך פרסום: 25/03/1965. מס' ילקוט פרסומים: 1168. שנה עברית: התשכה .