מרכז אזורי רמת נגב

תוכנית 20/ 02/ 101/ 33

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מרכז אזורי רמת נגב
מספר: 20/ 02/ 101/ 33
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור תיירותי הכולל:
1. שינויים ביעודי קרקע מאזור מלאכה ואיחסון, שטח לשרותי דרך, שטח ציבורי פתוח, דרכים וחניה לאזור מסחרי, שטח לבנייני ציבור, אזור מלאכה ואיחסון, אזור מלונאות ונופש, שטח למרכז תחבורה, שטח לשרותי דרך- תחנת תידלוק, שטח ציבורי פתוח, שטח למתקן הנדסי, דרכים וחניה.
2. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
3. תוספת יחידות איכסון מלונאי.
4. קביעת זכויות בניה, מגבלות בניה, קוי בנין, מספר קומות וכו'.
5. קביעת הוראות בדבר הריסת מבנים.
6. קביעת הוראות בדבר זכות מעבר ורישום זיקת הנאה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםרמת נגברמת נגב

תיאור המיקום:
מרכז אזורי רמת נגב
נ.צ. 546100/178200

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39012חלק9, 20
100549חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית20/ 02/ 101תכנית מיתאר רמת נגבשינוי
תוכנית20/ 03/ 183מרכז אזורי רמת נגבשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהתנגדויות07/04/2008
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר28/06/2007
פרסום להפקדה ברשומות14/06/2007תאריך פרסום: 14/06/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5680. עמוד: 3165. שנה עברית: התשסז .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית03/06/2007
פרסום להפקדה בעיתונים01/06/2007תאריך פרסום בעיתון: 24/05/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/05/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 01/06/2007. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט16/05/2007
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/05/2007
החלטה בדיון בהפקדה23/05/2005
קבלת תכנית14/12/2004
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו15/05/2001