מרכז אזורי של"י

תוכנית 6/ 03/ 171/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מרכז אזורי של"י
מספר: 6/ 03/ 171/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. פיתוח מרכז אזורי במועצה אזורית שפיר.
ב. קביעה ושינוי יעודי קרקע בתחום התכנית כדלקמן:
1. שינוי תוואי דרכים 1-4.
2. ביטול דרך מס' 5
3. ביטול שביל במגרש מס' 1
4. יעוד שטח לשרותי דרך
5. יעוד שטח למרכז אזרחי
ג. שינוי וביטול חלוקה קיימת ותכנון חלוקה חדשה
ד. קביעת הוראות בניה באזורים השונים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםשפיר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3031כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון במועצה הארצית22/07/2003
פרסום לאישור בעיתונים10/05/1990תאריך פרסום בעיתון: 10/05/1990.
פרסום לאישור ברשומות06/04/1990תאריך פרסום: 06/04/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3762. עמוד: 2562. שנה עברית: התשן .
החלטה בדיון באישור תכנית13/03/1989
פרסום להפקדה בעיתונים06/06/1988תאריך פרסום בעיתון: 06/06/1988.
פרסום להפקדה ברשומות31/03/1988תאריך פרסום: 31/03/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3550. עמוד: 1914. שנה עברית: התשמח .
החלטה בדיון בהפקדה15/02/1988
קבלת תכנית19/06/1987
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים21522/07/2003
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200201518/11/2002