מרכז אזרחי אלעד רובע D,הקצאת שטחים להקמת בית העריה, לש.צ.פ, ש.צ.פ.מיוחד,חניה.

תוכנית אל/ 195/ 6/ 10

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מרכז אזרחי אלעד רובע D,הקצאת שטחים להקמת בית העריה, לש.צ.פ, ש.צ.פ.מיוחד,חניה.
מספר: אל/ 195/ 6/ 10
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הגדלת אזור המרכז האזרחי לעיר אלעד תוך שינוי ייעוד אזור מגורים
והוספת שטח למרכז אזרחי, לבנין עיריה, לדיור מוגן, למסחר, לשטחים
ציבוריים פתוחים ושטחים פרטיים פתוחים לטובת הציבור ועיצוב המרכז
כך שיהווה עוגן למרכז עסקים, בילוי ותרבות לתושבי אלעד ואורחיה.
2. שינוי יעוד מאזור מגורים ב' למרכז אזרחי, שטח למרכז אזרחי הכולל
שטח פרטי פתוח בשילוב דיור מוגן, לשטח לבנין העיריה ושימושים
מעורבים הכולל שטח פרטי פתוח.
3. שינוי יעוד ממרכז אזרחי לחניה ציבורית, שטח למרכז אזרחי הכולל
שטח פרטי פתוח בשילוב דיור מוגן, שטח ציבורי פתוח ושטח לבנין העיריה ושימושים מעורבים הכולל שטח פרטי פתוח.
4. שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לשטח לבנין העיריה ושימושים מעורבים
הכולל שטח פרטי פתוח.
5. שינוי יעוד משטח לבנייני ציבור לשטח ציבורי פתוח ולשטח לבנין העיריה ושימושים מעורבים הכולל שטח פרטי פתוח.
6. תכנון התנועה והקצאת מקומות חניה גם עבור הציבור וקריית החינוך.
7. קביעת זכויות, הוראות בניה ושימושים מותרים בכל מגרש/מתחם
ומגרש/מתחם.
8. קביעת הוראות בדבר מתן היתרי בניה.
9. איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים לפי פרק ג' סימן ז' לחוק וקביעת
הוראות בדבר איחוד וחלוקה מחדש.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזאלעדאלעדאלעד

תיאור המיקום:
רובע D .
בתחום השטח שבין הרחובות:
רבי עקיבא, רבי יהודה הנשיא, מאיר ורש"י.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5456חלק31
5457חלק65
5757חלק7-11, 18, 24, 26, 28
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/01/2008תאריך פרסום: 23/01/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5769. עמוד: 1655. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים14/12/2007תאריך פרסום בעיתון: 13/12/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/12/2007. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 13/12/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו15/10/2007
החלטה בדיון בהתנגדויות17/09/2006
פרסום להפקדה ברשומות10/05/2006תאריך פרסום: 10/05/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5526. עמוד: 3151. שנה עברית: התשסו .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/04/2006
פרסום להפקדה בעיתונים06/04/2006תאריך פרסום בעיתון: 05/04/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/04/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 06/04/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו28/02/2006
החלטה בדיון בהפקדה02/06/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף03/02/2004
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף25/06/2003
קבלת תכנית11/06/2003