מרכז אזרחי מגרש מס' 7

תוכנית 5/ 03/ 103/ 29

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מרכז אזרחי מגרש מס' 7
מספר: 5/ 03/ 103/ 29
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית למגרש אזור מסחרי על ידי
שינויים בזכויות הבניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
ישוב: באר שבע
מרכז אזרחי

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38015חלק7
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/01/1995תאריך פרסום: 05/01/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4272. עמוד: 1133. שנה עברית: התשנה .
החלטה בדיון באישור תכנית07/11/1994
פרסום להפקדה ברשומות28/07/1994תאריך פרסום: 28/07/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4235. עמוד: 4518. שנה עברית: התשנד .
פרסום להפקדה בעיתונים24/06/1994תאריך פרסום בעיתון: 24/06/1994.
החלטה בדיון בהפקדה06/06/1994
קבלת תכנית04/07/1993