מרכז אזרחי מחסום ארז

תוכנית 6/ 02/ 234/ 21

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מרכז אזרחי מחסום ארז
מספר: 6/ 02/ 234/ 21
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד קרקע חקלאית למטרות כדלקמן-
א. יעוד שטח למרכז עסקים.
ב. יעוד שטח למלונאות.
ג. יעוד שטח לתחנת תדלוק.
ד. יעוד שטח צבורי פתוח.
ה. התווית דרכים חדשות.
ו. קביעת זכויות והגבלות בניה ליעודים השונים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםחוף אשקלוןנתיב העשרה

תיאור המיקום:
ישוב: נתיב העשרה
מרכז אזרחי מחסום ארז

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1777חלק19
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 03/ 228תיחום שטח פיתוח, קביעת יעודים, התווית דרכיםשינוי
תוכנית6/ 02/ 234תכנית מתאר חוף אשקלוןשינוי
תוכניתתמא/ 31תכנית מתאר ארצית משולבת לבניה פיתוח ולקליטת עליהאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו01/09/2004
החלטה בדיון בוולק"ח05/01/2004
החלטה בדיון במועצה הארצית17/11/2003
החלטה בדיון בהפקדה05/11/2001
קבלת תכנית04/12/1997