מרכז אזרחי - מצפה רמון

תוכנית 27/ 02/ 101/ 26

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מרכז אזרחי - מצפה רמון
מספר: 27/ 02/ 101/ 26
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לשדרוג המרכז האזרחי לישוב
ולהקמת מבני מגורים עם זיקה למרכז על ידי:
1. שינוי קו בניין לאורך שדרות בן גוריון
וקביעת קוי בניין לאורך דרך רמון ולאורך הכנישים הפנימיים.
2. יצירת נגישות לקליטת התנועה העוברת בכביש הבין עירוני.
3. הסדרת דרכים פנימיות וחניות.
4. קביעת יעודי קרקע.
5. חלוקת השטח לאזורים וקביעת תכליות,, שימושים
והנחיות לכל יעוד ויעוד.
6. שינוי יעוד מאזור מגורים בתכנית מתאר 1/101/02/27
ומאזור מגורים ג' ושטח ציבורי פתוח בתכנית מפןורטת 108/03/27
לאזור מגורים מיוחד עם זיקה למרכז.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםמצפה רמוןמצפה רמון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39590חלק
39593חלק
39594חלק
39596חלק
39627חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית27/ 02/ 101/ 10שינוי לתוכנית מיתאר- אזור המרכזשינוי
תוכנית27/ 02/ 101/ 1בתי מגוריםשינוי
תוכנית27/ 03/ 108מצפה רמוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה07/12/2009
קבלת תכנית15/01/2008
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו14/06/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200901607/12/2009
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200901106/07/2009
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200501012/09/2005