מרכז אזרחי - שד' רגר 19

תוכנית 5/ 03/ 103/ 58

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מרכז אזרחי - שד' רגר 19
מספר: 5/ 03/ 103/ 58
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
להגדיל שטח מגרש שיעודו שירותים ומסחר על חשבון מגרש שייעודו שטח לבנייני ציבור לצורך הגדלת שטח החנייה של הבניין שבמגרש, ברחוב רגר 19 (פינת רחוב וולפסון) באר שבע.

עיקרי ההוראות:
1. הרחבת אזור מסחר ומשרדים ב 206 מ"ר ע"ח שטח למבנים ומוסדות ציבור ע"י שינוי יעוד הקרקע ממבנים למוסדות ציבור למסחר ומשרדים.
2. איחוד וחלוקת מגרשים ללא הסכמת בעלים.
3. קביעת התכליות המותרות והוראות הבניה בכל תא שטח.
4. הוספת זכויות בניה עיקרי 1135 מ"ר בהתאם לבניה קיימת.
5. קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות ושירותים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבעמרכז אזרחי

תיאור המיקום:
שדרות רגר 19, מרכז אזרחי
קואורדינטה Y 572800
קואורדינטה X 180750

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38016חלק1716, 25, 28
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ 03/ 103/ 19מרכז אזרחי- באר שבעשינוי
תוכנית5/ 03/ 103/ 34ייעוד מגרשים להקמת קרית הממשלה בבאר שבעכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/01/2010תאריך פרסום: 21/01/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6052. עמוד: 1619. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים17/12/2009תאריך פרסום בעיתון: 14/12/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/12/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 17/12/2009. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית02/11/2009
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2009
פרסום להפקדה ברשומות11/08/2009תאריך פרסום: 11/08/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5986. עמוד: 5287. שנה עברית: התשסט .
פרסום להפקדה בעיתונים09/07/2009תאריך פרסום בעיתון: 09/07/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/07/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 09/07/2009. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/07/2009
החלטה בדיון במועצה הארצית31/03/2009
החלטה בדיון בהפקדה10/12/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף23/12/2007
קבלת תכנית02/12/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה