מרכז אחזקה בפלוגות - קק"ל

תוכנית 6/ 02/ 224/ 9

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מרכז אחזקה בפלוגות - קק"ל
מספר: 6/ 02/ 224/ 9
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת שטח אחזקה - קק''ל צומת פלוגות
על ידי איחוד חלוקה, שינויים ביעודי קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות
בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואב

תיאור המיקום:
מקום: מערבית לצומת פלוגות, סמוך לצומת

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2960חלק1
3082חלק6
3084חלק2, 6, 10-1116
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/06/2005תאריך פרסום: 08/06/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5403. עמוד: 2938. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים15/04/2005תאריך פרסום בעיתון: 14/04/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/04/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 15/04/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו29/03/2005
החלטה בדיון בהתנגדויות08/12/2003
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/06/2003
פרסום להפקדה בעיתונים20/06/2003תאריך פרסום בעיתון: 22/05/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/05/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 20/06/2003. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות08/06/2003תאריך פרסום: 08/06/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5192. עמוד: 2698. שנה עברית: התשסג .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו08/04/2003
החלטה בדיון בוולק"ח03/02/2003
החלטה בדיון בהפקדה28/10/2002
קבלת תכנית22/11/2001
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו13/12/2000