מרכז אלומה

תוכנית 6/ 03/ 168

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מרכז אלומה
מספר: 6/ 03/ 168
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. א. ביטול ואיחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש בהתאם למצב הקיים והפיתוח בעתיד.
ב. קביעת יעדים ואיזורים.
ג. ביטול תכנית בנין ערים מס' ד/ 249
ד. ביטול תכנית קימות והתווית דרכים חדשות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםשפיראלומה

תיאור המיקום:
אלומה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2946חלק2-6, 8-17, 19-23
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/10/1976תאריך פרסום: 28/10/1976. מס' ילקוט פרסומים: 2264. שנה עברית: התשלז .
פרסום להפקדה ברשומות30/05/1976תאריך פרסום: 30/05/1976. מס' ילקוט פרסומים: 2224. שנה עברית: התשלו .
קבלת תכנית29/05/1976