מרכז אריזה ולוגיסטיקה פרי - אור בע"מ - אשקלון

תוכנית 4/ 02/ 101/ 154

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מרכז אריזה ולוגיסטיקה פרי - אור בע"מ - אשקלון
מספר: 4/ 02/ 101/ 154
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. חלוקת אזור מס' "מ-12" שנקבע בתמא/ 39 כ-"אזור תעשיה (אריזה ולוגיסטיקה)"
למגרשים כמוצג בתשריט הראשי של תכנית זו.
ב. קביעת תכנון מפורט למגרשים מס' 1, 1א, 2 - הכולל:
1. הסדרת דרכי גישה, תנועה וחניות במגרשים.
2. קביעת השימושים המותרים ושטחי הבניה המירביים המותרים.
3. קביעת זכויות, הנחיות, הוראות בניה, גבהי בנינים וקוי בנין.
4. קביעת הוראות לפיתוח השטח ותנאים למתן היתר בניה.
5. איחוד וחלוקה מחדש של המגרשים בהסכמת בעלים.
ג. קביעת הנחיות למגרש מס' 3.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשקלוןאשקלוןאשקלון

תיאור המיקום:
אזור צפון - מזרחי

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
399חלק147, 153, 156148-152, 155, 174-175, 182
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתד/ 6/ 02/ 282רכבת אשדוד - אשקלוןכפיפות
תוכניתתמא/ 39תכנית מתאר ארצית חלקית למרחב ניצנים וצפון אשקלוןכפיפות
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 4תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיהכפיפות
תוכניתתתל/ 28/ 158הפרדה מפלסית פריאורכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/07/2010תאריך פרסום: 08/07/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6105. עמוד: 3837. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים28/05/2010תאריך פרסום בעיתון: 28/05/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/05/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 28/05/2010. עיתון: עיתון יומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט16/05/2010
החלטה בדיון באישור תכנית22/02/2010
לא הוגשו התנגדויות15/02/2010
פרסום להפקדה ברשומות11/02/2010תאריך פרסום: 11/02/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6062. עמוד: 1922. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר02/12/2009
פרסום להפקדה בעיתונים27/11/2009תאריך פרסום בעיתון: 26/11/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/11/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 27/11/2009. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית27/11/2009
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט22/11/2009
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו15/11/2009
החלטה בדיון בוולק"ח04/06/2007
החלטה בדיון בהפקדה18/09/2006
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו02/07/2006
קבלת תכנית23/06/2002
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה