מרכז בינכפרי בבית חשמונאי.

תוכנית גז/ 102/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מרכז בינכפרי בבית חשמונאי.
מספר: גז/ 102/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח (ספורט) לאזור
מגורים וקביעת הוראות בניה.
ב. יעוד שטח לש.צ.פ. ולש.ב.צ.
ג. התוית דרכים וחנוית חדשות.
ד. קביעת ביצוע פיתוח.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרגזר

תיאור המיקום:
ישוב: גזר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3880חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה11/07/2006
קבלת תכנית15/10/1990
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200600211/07/2006