מרכז בר גיל אילת

תוכנית 2/ 03/ 102/ 32

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מרכז בר גיל אילת
מספר: 2/ 03/ 102/ 32
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת מרכז מסחרי הכולל תחנה מרכזית, תחנת תדלוק וחניון.

עיקרי ההוראות:
א. קביעת אזור למרכז עסקים, למסחר ולתחבורה ע"י שינוי הייעודים: "שטח למרכז תחבורה", "מסחר" ו- "דרך קיימת או מאושרת" לייעוד "מסחר ותחבורה", וקביעת הוראות וזכויות בניה.
ב. העתקת מקומו של שצ"פ.
ג. קביעת מיקומה של תחנת התדלוק
ד. קביעת הוראות חניה.
ה. קביעת הוראות איחוד וחלוקה.
ו. הסדרת דרכי גישה ע"י ביטול חלק מדרך מאושרת.
ז. קביעת תנאים למתן היתר בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילתגן-בנימין, חטיבת הנגב, שד התמרים

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 195.075
קואורדינטה Y 385.450
רח' שד' התמרים, חטיבת הנגב, גן בנימין
מצפון ? רח' חטיבת הנגב
ממערב ? שד' התמרים
ממזרח ? אזור מסחרי ורח' שפיפון ופתן
מדרום ? שטח למסחר (ח"ח 49)

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40002חלק48-50, 64-65, 72
40003חלק87, 94
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 03/ 102/ 17שינוי לתכנית מפורטת אזור מע"ר אילתשינוי
תוכנית2/ 03/ 102/ 10מרכז עירונישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות01/12/2011תאריך פרסום: 01/12/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6329. עמוד: 971. שנה עברית: התשעב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/11/2011
פרסום להפקדה בעיתונים27/10/2011תאריך פרסום בעיתון: 04/10/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 04/10/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 27/10/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית05/10/2011
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט27/09/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/09/2011
החלטה בדיון בהפקדה25/09/2011
קבלת תכנית24/03/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו24/03/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף23/03/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה