מרכז גושי צוחר

תוכנית 7/ 03/ 152/ 8

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מרכז גושי צוחר
מספר: 7/ 03/ 152/ 8
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית המסדירה את אזור מרכז גושי צוחר
ע"י שינויים ביעודי קרקע וקביעת הנחיות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכולצוחר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100299חלק16-18, 2013, 15, 22, 31, 36-37
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ במ/ 48מרכז צחרשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/04/2000תאריך פרסום: 18/04/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4873. עמוד: 3316. שנה עברית: התשס .
פרסום לאישור בעיתונים30/03/2000תאריך פרסום בעיתון: 29/03/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/03/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 30/03/2000. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית01/11/1999
פרסום להפקדה בעיתונים05/08/1999תאריך פרסום בעיתון: 05/08/1999.
פרסום להפקדה ברשומות15/06/1999תאריך פרסום: 15/06/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4767. עמוד: 3873. שנה עברית: התשנט .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו29/03/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו29/03/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה29/03/1999
החלטה בדיון בהפקדה20/07/1998
קבלת תכנית27/07/1993